- Vi ivaretar ditt personvern

Tryg Forsikring A/S og forsikringsbransjen har et stort samfunnsansvar for å skape økonomisk trygghet ved å fordele risikoer innenfor et kollektiv, og i videre forstand innenfor samfunnet. Hver og en skal kunne henvende seg til oss som forsikringsselskap for å få en forsikring. Med det følger også et stort ansvar for oss som selskap. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, er vi i vår virksomhetsutøvelse avhengig av forskjellige opplysninger, deriblant personopplysningene dine. Informasjonen vi har om deg bruker vi til å tilpasse våre tilbud og for å utvikle og forbedre våre tjenester og service. Vi selger aldri informasjon som vi har om deg til en utenforstående tredjepart.

Vi vil være transparente med hvordan personopplysningene dine behandles, og for at du skal få et så godt innsyn som mulig, har vi sammenstilt informasjonen i en personvernerklæring. Vi ber deg derfor ta deg tid til å lese gjennom vår personvernerklæring. Den forklarer blant annet:

 • Hvordan vi samler inn personopplysninger
 • Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor
 • Hvordan vi bruker informasjonen som vi samler inn
 • Hvor lenge vi lagrer informasjon om deg
 • Hvordan du kontakter oss
 • Dine rettigheter, inklusive hvordan du får tilgang til, og hvordan du oppdaterer personopplysningene dine
 • Endringer av personvernerklæringen

Vi har forsøkt å utforme informasjonen så enkelt som mulig, men i tilfelle du ikke forstår visse av begrepene som brukes, kan du begynne med å lese mer under nøkkelbegreper.

Nøkkelbegrep

Automatiserte beslutninger: innebærer at vi i visse tilfeller tar en beslutning uten noen manuell påvirkning. Det kan dreie seg om automatisk prisfastsettelse som er basert på den informasjon som behandles, eller automatisk utbetaling av skadeserstatning basert på den informasjonen som har blitt samlet inn. Vi informerer deg før helt automatiserte beslutninger brukes hvis disse påvirker deg i større grad.

Personopplysning: Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til fysiske personer som er i live, f.eks. navn, personnummer, bestillingsnummer og IP-nummer, hvis de kan knyttes til enkeltpersoner.

Behandlingsansvarlig: Behandlingsansvarlig er den aktør som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og hvordan personopplysningene behandles.

Profilering: Når personopplysninger brukes for å vurdere personlige egenskaper, analysere eller gjøre forutsigelser i forskjellige henseender.

 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EUs medlemsland samt Norge, Island og Liechtenstein.

Sensitive personopplysninger (en spesiell kategori av personopplysninger): Dette er kategorier av personopplysninger som kan avsløre rase eller etnisk opphav, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening og behandling av genetiske opplysninger eller biometriske opplysninger som kan brukes til å identifisere en enkeltperson, opplysninger om helse eller opplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle legning.

Personopplysninger som vi samler inn

Hvilke personopplysninger som vi samler inn, avhenger av vår relasjon med deg og ditt engasjement hos oss. Om du er kunde hos oss, det vil si om du har tegnet noen av våre forsikringer, eller om du ikke er kunde hos oss og vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av at du eksempelvis retter krav mot noen som har ansvarsforsikring hos oss, om vi vil markedsføre våre tjenester overfor deg, om du er i kontakt med oss eller for øvrig interagerer med oss, er eksempler på at vi behandler informasjon om deg.

Opplysningene som vi samler inn til oss, kan deles inn i følgende kategorier:

Generell person- og kontaktinformasjon - navn, fødselsdato, personnummer, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Denne informasjonen samles inn for å identifisere deg og for å kommunisere med deg. Vi kontrollerer selv om du har beskyttet identitet for å kunne kommunisere med deg på en sikker måte.

Betalingsinformasjon – om du er forsikringstaker, om du betaler en forsikring eller om vi betaler ut erstatning, kan vi, avhengig av forsikringstype og valgt betalingsmiddel, innhente opplysninger om autogiro, kreditt- og betalingskortopplysninger (kortnummer, gyldighetsdato og CVV-kode/CVC-kode), fakturainformasjon og bankkontonummer.

Offisiell informasjon fra myndigheter og andre eksterne kilder – avhengig av ditt engasjement hos oss kan vi innhente opplysninger om kjøretøy som du eier, din folkeregistrerte adresse, førerkortopplysninger, om du har barn, eller om du har husdyr, fra offentlige kilder. For å komplettere og holde informasjonen aktuell innhenter vi supplerende informasjon fra eksterne kilder, som offentlig tilgjengelig informasjon, kommersielt tilgjengelige kilder og informasjon fra våre samarbeidspartnere.

For å følge gjeldende lovgivning – i visse tilfeller er vi pliktige til å behandle personopplysninger for å leve opp til kravene i gjeldende lovgivning som den svenske loven om tiltak mot hvitvasking og den svenske bokføringsloven.

Markedsføringspreferanser- Hvis du for eksempel har frasagt deg direkte markedsføring.

Spesifikk informasjon vedrørende forsikring og skade – for å inngå og administrere forsikringsavtale kan nødvendig forsikrings- og skadeinformasjon samles inn. Informasjonen varierer avhengig av forsikring, skadetype og omstendigheter rundt saken og kan bestå av følgende kategorier av opplysninger:

 • Tidligere og aktuell helsestatus og helsetilstand, informasjon om tidligere skader og funksjonsnedsettelser, gjennomførte og planlagte medisinske behandlinger og undersøkelser, levevaner (eksempelvis tobakk) graviditet, resepter.
 • Opplysninger om eiendom som eiendomsbetegnelse, type bygg, størrelse, om vann er trukket inn, takseringsopplysninger, tilstand, alder, bolig og eventuelle leietakere, alarm og låsebeskyttelse.
 • Opplysninger vedrørende kjøretøy, registreringsnummer, kjøretøytype og egenskaper (bl.a. effekt, drivmiddel, farge) kjøretøyhistorikk (som eierskap, kjørelengde og opplysninger om EU-kontroll).
 • Opplysning om eventuelt medlemskap i faglige organisasjoner hvis din forsikring (innhold, omfang og pris) er avhengig av faglig tilhørighet.
 • Informasjon om rettslige prosedyrer i forbindelse med deg som følge av en straffbar handling, eksempelvis hvis du blir utsatt for et overfall. Vi samler også inn nødvendig informasjon for å forhindre forsikringsbedragerier og etterforske uklare forsikringssaker.
 • Skadehistorikk hos oss og informasjon som finnes registrert i et felles skaderegister (FOSS) for forsikringsbransjen.
 • Øvrige opplysninger som er nødvendige for tegning, fornyelse eller endring av forsikring og øvrig forsikringsadministrasjon, og opplysninger som innhentes i forbindelse med skadebehandling. Hvilke opplysninger som etterspørres, avhenger av hvilken forsikring som tegnes, hvilken type skade som har inntruffet, og øvrige omstendigheter vedrørende skaden. Opplysningene kan eksempelvis bestå av betalingskortopplysninger for verifisering av forsikring, hvilket yrke du har, ansettelse, arbeidsgiver, reiseopplysninger (billett, dato, reisemål osv.) opplysning om yrke, statsborgerskap, økonomiske forhold, verdi på eiendeler, informasjon publisert i sosiale medier, servicedato for kjøretøy, kvittering på innkjøpt vare osv.

Informasjon som fra før finnes hos oss – faktureringsinformasjon, e-postadresse, eksisterende forsikringer, pågående og avsluttet skadesak samt angitte preferanser, for eksempel om du ønsker digital kommunikasjon fremfor brev osv. Hvis det er nødvendig for tegning eller administrasjon av forsikring, kan vi kontrollere helseerklæringer, medisinske journaler og spørreskjemaer vedrørende helsetilstand. Vi kontrollerer selv om det finnes angitt en markering om at forsikring bare kan tegnes ved å kontakte vår kundeservice.

Slik samler vi inn personopplysninger

Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på forskjellige måter som når du beregner pris på en forsikring på vårt nettsted, når du tegner eller endrer en forsikring, eller hvis du kontakter oss med spørsmål om en forsikring. Du gir også personopplysninger når du anmelder en skade og under den etterfølgende skadebehandlingen, og når du er i kontakt med oss uansett om kontakten skjer med e-post, telefon, nettchatt, brev, sosiale medier eller når du bruker noen annen av våre tjenester. Vi beskriver nærmere hvordan det går til nedenfor.

Informasjon som du gir direkte til oss – når du er i kontakt med oss via våre kommunikasjonskanaler (som e-post, chatt, telefon og brev), når du gir opplysninger på noen av våre nettsteder (eksempelvis hvis du fyller ut et skjema), når du viser interesse for kjøp av forsikring, kjøper forsikring eller anmelder en skade. Vi kan spille inn samtalen med deg (telefon og ved fysiske møter).

Informasjon som du gir når du bruker våre tjenester og nettsteder – vi bruker nettidentifikator (informasjonskapsler) når du bruker våre tjenester og besøker våre nettsteder. Disse er viktige for å gi deg relevant informasjon og forbedre din brukeropplevelse og bruk av våre tjenester. Informasjonen inkluderer svartid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du fikk tilgang til og gikk ut av tjenesten, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform, skjermoppløsning, din geografiske plassering så vel som leveringsmerknader når vi kontakter deg. Les mer om vår bruk av nettidentifikator her: lenke til bruk av informasjonskapsler

Informasjon som gis av en grupperepresentant – hvis du inngår i en gruppe (sammenslutning, forening eller annen gruppering) hvor en representant har tegnet forsikring hos oss, kan personopplysningene dine gis til oss av den organisasjonen som har inngått gruppeforsikringsavtalen med oss.

Informasjon som gis fra samarbeidspartner, andre forsikringsselskaper, din arbeidsgiver, helseinstitusjoner, myndigheter og andre selskap som inngår i samme konsern som Tryg – for å innhente, supplere og holde personopplysningene dine aktuelle innhenter vi informasjon fra eksterne kilder, som offentlig tilgjengelig informasjon, kommersielt tilgjengelige kilder, din arbeidsgiver og myndigheter. 

Opplysninger om andre – vi kan behandle opplysninger om medforsikrede, betalere, rettighetsmottakere, panthavere, skadevoldere, skadelidende osv. i den grad det er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtale med deg, eller hvis det gjelder opplysninger som vi for øvrig har rett eller forpliktelse til å behandle. Hvis en annen person bruker personopplysningene dine for å tegne en forsikring eller for å kontakte oss vedrørende en sak der du er involvert, bruker vi de personopplysningene denne personen gir om deg. Når du gir personopplysninger om andre personer, må du være sikker på at disse personene kjenner til det, og at du har tillatelse til å gi opplysningene. Eventuelt bør du også forsikre deg om at disse forstår hvordan personopplysningene deres kan bli brukt av oss.

Bruken av personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine for de formål som beskrives nedenfor. Vi lagrer dine opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle det formål som vi lagrer dem for, noe som inkluderer slik tidsfrist som følger av gjeldende rett, eksempelvis preskripsjonstid.

For å interagere med deg – vi behandler personopplysninger for å identifisere deg, kommunisere med deg og gi deg relevant informasjon uansett kanal.

For salg og administrasjon av forsikring – vi behandler personopplysninger for å inngå en forsikringsavtale med deg og for etterfølgende forsikringsadministrasjon (som fornyelse, endring og oppsigelse). For dette formål må vi identifisere ditt behov for forsikring (relevante forsikringer, egnet forsikringsbeløp og omfang), vi må også beregne din forsikringsrisiko (forsikringens pris i forhold til forsikret risiko) og kontrollere om du har rett til å tegne visse typer forsikring. 

For håndtering av skader og krav – vi behandler personopplysninger for å kunne regulere skader og for å fastslå, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

For markedsføring av produkter og tjenester – vi behandler personopplysninger som hjelper oss å presentere informasjon og tilby forsikringer som vi tror er relevante for deg. På tilsvarende måte streber vi etter å unngå å sende eller vise informasjon som vi ikke tror at du er interessert i.

Forpliktelser ifølge lov – vi behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser ifølge gjeldende rett, eksempelvis for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er også pliktige til å gi informasjon når myndigheter krever opplysningene som del av sin myndighetsutøvelse.

Statistisk underlag – vi behandler personopplysninger for å beregne forsikringsrisikoer og forbedre prissettingen for våre forsikringer.

Etterforskning – vi behandler personopplysninger for å etterforske, avsløre og forebygge bedragerier.

Gjenforsikring – i enkelttilfeller kan vi behandle personopplysninger for å tegne gjenforsikring og gjøre krav på slikt vern.

Levering av tjenester fra andre – Vi behandler personopplysninger for at våre samarbeidspartnere skal kunne tilby tjenester som er relatert til våre forsikringer.

Kvalitetsformål – vi behandler personopplysninger for å utvikle vår virksomhet, våre produkter og tjenester, gjennomføre markedsundersøkelser og andre analyser som eksempelvis undersøkelser av kundetilfredshet. Vi kan ta opp telefonsamtale mellom deg og våre medarbeidere for kvalitetsformål.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi vil bare samle inn og bruke personopplysningene dine hvis minst et av følgende kriterier er oppfylt:

Vi har ditt samtykke.

Eksempel: Automatisk skadebehandling som omfatter helseopplysninger
Du gir oss tillatelse til automatisk å behandle personopplysningene dine for å ta stilling til en søknad om forsikringsvern. Merk at når det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger utgjøres av ditt samtykke, har du når som helst rett til å kalle tilbake dette samtykket uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen som har skjedd før samtykke har blitt kalt tilbake. I tilfelle du kaller tilbake samtykket ditt, kan det imidlertid innebære at vi ikke lenger kan levere en viss tjeneste til deg, noe som kan påvirke retten til forsikring eller erstatning.

Det er nødvendig på grunnlag av en avtale med deg eller for å iverksette tiltak på din anmodning før avtale inngås;

Eksempel: For å inngå forsikringsavtale 
Vi kan behandle nødvendig informasjon som gjelder forsikringsavtalen, deriblant informasjon om forsikringstakeren, andre forsikrede, den forsikrede eiendommen og risikoen relatert til forsikringen samt nødvendige opplysninger for å fastslå retten til erstatning.

Behandlingen er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Eksempel: For å behandle helseopplysninger ved skadebehandling               

Vi kan behandle personopplysninger som er nødvendige for å fastslå din rett til å tegne visse typer forsikring eller din rett til et visst forsikringsvern.

Det ligger i vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og dette ikke innebærer en tilsidesettelse av dine interesser eller rettigheter.

Eksempel: For bedre å tilpasse våre tilbud til deg                                                                                             

Dette rettslige grunnlaget brukes for å tilpasse våre tilbud og vår kommunikasjon med deg, for direkte markedsføring, for å forhindre bedragerier, for samarbeid med samarbeidspartnere og for utvikling av våre IT-systemer.

Det er nødvendig for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser;

Eksempel: I en nødsituasjon                                                                                                                                           

 Vi kan gi informasjon til en helseinstitusjon ved akutte medisinske situasjoner utenlands.

Behandlingen er nødvendig for å utføre en rettslig forpliktelse

Eksempel: Gi informasjon til myndigheter                                                                                                                

 Vi er for eksempel pliktige til å gi opplysninger til skatteetaten om utbetalt erstatning i visse tilfeller, og vi er pliktige til å hindre hvitvasking.

Profilering, markedsføring og automatiske beslutninger

Markedsføring og profilering – i vår markedsføring bruker vi profilering for å gi deg den informasjonen vi tror er mest relevant for deg og for å unngå at du får unødvendig informasjon. For å gjøre dette kan vi bruke personopplysningene dine ved å analysere dine tidligere kjøp, surfevaner og søkeinnstillinger ved bruk av vårt nettsted. Vi benytter oss dermed av profilering for å få frem hvilke produkter, tjenester og opplysninger du kanskje er mest interessert i. På denne måten har vi mulighet til å tilpasse vår kommunikasjon slik at den blir mer relevant og interessant for deg. For å forstå deg som kunde bedre, og for å kunne levere tjenester og markedskommunikasjon (inklusive online-annonser gjennom eksempelvis sosiale medier), kan vi også sette sammen personopplysninger vi samler inn ut fra dine kjøp, med personopplysninger samlet inn fra våre nettsteder, mobilapper og andre kilder.

Du kan lese mer om hvordan vi samler inn informasjon via din nettleser i vår  erklæring om bruk av informasjonskapsler.

Vi vil gjerne sende relevante tilbud og nyheter til deg om våre produkter og tjenester. Vi kan derfor kontakte deg med markedskommunikasjon via e-post, sms, push-varsler, postkassereklame og telefon.

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst velge bort slikt gjennom å bruke den lenken for avregistrering som finnes i tilbud vi sender til deg via e-post, sosiale medier eller SMS eller ved å kontakte oss (kontaktopplysninger finnes lenger nede i denne personvernerklæringen)

Premiefastsettelse og rabattsetting– ved salg brukes automatiserte beslutninger i form av automatisk premieberegning. I visse av våre forsikringer der premien påvirkes av enten din kjøreatferd eller antall trinn som du går under en viss tidsperiode, brukes automatiske beslutninger. Beslutningene bygger på den informasjonen som du har gitt oss (enten direkte eller indirekte). Du har alltid rett til å kontakte oss for en personlig omprøving hvis du ikke er fornøyd med en slik automatisert beslutning.

Skadebehandling – Vi bruker automatiserte beslutninger som del av vår skadebehandling via våre nettjenester.  Disse beslutninger er basert på den informasjon som leveres og vurderes deretter i samsvar med det som angis i forsikringsvilkårene. Du har alltid rett til å kontakte oss for en personlig omprøving hvis du ikke er fornøyd med en slik automatisert beslutning.

Dele personopplysninger med andre

Vi overfører personopplysninger til andre parter bare når det finnes et rettslig grunnlag for slik overføring, eksempelvis hvis du har samtykket til det. 

Avhengig av hvilke personopplysninger som behandles og ditt engasjement hos oss, kan vi dele personopplysningene dine med nedenstående kategorier av mottakere:

 • Forsikringsformidler – personopplysningene deles i den utstrekning det følger av forsikringsformidlerens oppdrag fra deg, hvis det er nødvendig for å utføre avtalen eller iverksette tiltak før tegning av forsikring.
 • Grupperepresentant – ved gruppeforsikring kan personopplysninger deles i samsvar med gruppeforsikringsavtalen.
 • Helsevesenet - vi kan dele dine opplysninger med helsevesenet
 • Samarbeidspartnere innen reparasjon og skadebesiktigelse (eksempelvis verksteder, veterinærklinikker og takstmann) – personopplysninger kan bli delt hvis det er nødvendig for skadebehandlingen.
 • Andre forsikringsselskaper – personopplysninger kan bli delt med andre forsikringsselskaper når det er nødvendig for regresser og gjenforsikringsvern.
 • Myndigheter og nemnder– vi deler personopplysninger med myndigheter og nemnder når vi er pliktige til å gjøre det eller for å ivareta våre interesser.

Øvrige samarbeidspartnere og tjenesteleverandører – vi kan dele personopplysningene dine for å tilby deg ytterligere tjenester eller eksempelvis hvis vi engasjerer advokat for å ivareta våre interesser. 

Overføring til land utenfor EØS-området

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen), men på grunnlag av globaliseringen og den tekniske utviklingen kan vi i begrenset omfang overføre eller tillate tilgang til opplysninger utenfor EØS.

Hvis dette skjer, sikrer vi at personopplysningene dine beskyttes på en tilstrekkelig god måte og behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Vernet omfatter blant annet, men ikke bare, egnede avtalevilkår så som standardavtalevilkår godkjente av EU-kommisjonen og andre egnede sikkerhetstiltak. Vi kan også utføre konsekvensvurderinger for å sikre at sikkerheten har blitt grundig utredet.

Dine rettigheter samt kontakt

Vi vil håndtere personopplysningene dine på en åpen måte i forhold til deg. Ved å logge inn på Mine sider kan du få tilgang til en del av dine opplysninger.

Hvis du vil få ytterligere informasjon, har du rett til å få en kopi av de personopplysningene som vi har om deg. Ved å kontakte oss har du også rett til å få nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles.

Merk at vi vil sikre din identitet før vi gir informasjon. 

Vi vil sikre at de personopplysningene vi har om deg, er korrekte og oppdaterte. Hvis informasjon vi har er feilaktig, kan du kreve å få personopplysningene dine korrigert. Du har også rett til å kreve sletting av personopplysningene dine hvis det ikke foreligger et rettslig grunnlag for vår håndtering, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at visse typer informasjon kan være unntatt din rett til sletting ifølge gjeldende rett.

Du har også rett til under visse forutsetninger å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine og når som helst innvende mot behandlingen av personopplysningene dine. 

Du kan også under visse forutsetninger kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

På din anmodning kan en kopi av de personopplysninger som du har levert til oss, bli overført av oss direkte til deg eller til et annet selskap hvis det er teknisk mulig. Du har også rett til å henvende deg til oss med en innvending og få behandlingen av personopplysningene dine prøvd.

Du kan også kontakte oss hvis du har klage vedrørende hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine. Vi streber etter å løse eventuelle klager, men hvis du er misfornøyd med vår respons, kan du henvende deg til den lokale tilsynsmyndigheten med klagen.

Les mer på:  https://www.datatilsynet.no/

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst velge bort slikt gjennom å bruke den lenken for avregistrering som finnes i de tilbud som vi sender til deg via e-post eller SMS, sosiale medier eller ved å kontakte oss.

Kontakt oss per post: Tryg Forsikring A/S, Nydamsvej 17, DK-8362 Hørning

E-post: support@securator.dk

Behandlingsansvarlig

For behandlingen av personopplysningene dine er Tryg Forsikring A/S Danmark (org.nr.24260666), behandlingsansvarlig. Det innebærer at det er vår forpliktelse å sikre at all håndtering skjer på en sikker måte og ifølge gjeldende lover og regler. 

Endringer av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner. Personvernerklæringen revideres løpende, og vi ber deg derfor regelmessig å sjekke på nettstedet vårt for oppdateringer. Ved omfattende endringer vil vi klart og tydelig informere om dette gjennom våre tjenester på nettet, inklusive, hvis vi vurderer det som relevant, med en elektronisk melding til deg om endringene av personvernerklæringen.

Sist oppdatert: mars 2022