Gebyr for servicetjenester

Tryg Affinity har rett til å oppkreve gebyr til dekning av omkostninger for serviceytelser som oppkrevning, ekspedisjoner og andre serviceytelser i forbindelse med polise – og skadebehandling.

Forsikringen dekker ikke service på feilfrie produkter eller skader som ikke er dekket av forsikringen. Utgifter til justering og/eller feilsøking på feilfrie produkter eller skader som ikke er dekket er ikke omfattet av forsikringen.

  1. Konstaterer vi at produktet er feilfritt eller skaden ikke er dekket ved et servicebesøk, kan vi oppkreve et servicegebyr på 550,-kr.
  2. Konstaterer vi at produktet er feilfritt eller skaden ikke er dekket etter innlevering til verkstedet kan vi oppkreve et servicegebyr på 950,- kr.

For forsikrede mobiltelefoner gjelder:

Konstaterer Tryg Affinity at mobiltelefonen er feilfri eller at skaden ikke er dekket etter innlevering kan vi oppkreve et servicegebyr på 450kr.

Gebyr ved oppsigelse med kort varsel

Det fremgår av forsikringsbetingelsene om denne type oppsigelse kan benyttes. Hvis du velger å benytte deg av kort oppsigelse vil det koste deg et gebyr på 299kr. pr. forsikring. Gebyret avspeiler de omkostninger, vi har ved salget og etablering av din forsikring.